تاریخ : 1403/04/09ارسال اولویت های اجرای پروژه های عمرانی محلات به معاونت فنی و عمرانی شهرداری  

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ، در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر روز یکشنبه برابر با ۱۰ تیرماه  به ریاست کریم قدیانلو و دیگر اعضاء برگزارشد ، لیست اولویت های اجرای پروژه های عمرانی درمحلات محمدشهر(جدول گذاری ، آسفالت و لوله گذاری ) که طی بازدید اعضای شورای اسلامی شهر درهفته گذشته احصا شد ، جهت برآورد بودجه وتعیین زمان اجرا به حمید طالبی پور معاون فنی وعمرانی شهرداری تحویل گردید.
 یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۳