تاریخ : 1402/08/25برگزاری جلسه مشترک شهرداری و نظام مهندسی ساختمان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری محمدشهر در جلسه ای که با حضور مهندس حسن زاده  شهردار ، مهندس عبادی رئیس دفاتر نظام مهندسی استان البرز ، مهندس بیداخویدی رئیس دفتر نظام مهندسی محمدشهر و مهندس سوری رئیس اداره شهرسازی شهرداری در محل دفتر شهردار برگزار شد ، مقرر گردید در راستای تفاهم نامه پیشنهادی سازمان  نظام مهندسی ، شهرداری بررسی و کارشناسی طرح را انجام دهد و سپس با حضور شهردار و رئیس سازمان نظام مهندسی استان نسبت به امضاء تفاهم نامه فوق در جهت رفع موانع موجود اقدام نمایند. 

پنج شنبه ۲۵ آبان١۴٠٢