تاریخ : 1401/06/29در راستای بهبود خدمت رسانی به شهروندان با موضوع مناسب سازی معابر سطح شهر، طرح بهسازی عبور و مرور، هدایت آبهای سطحی، احداث معبر و ... اجرای عملیات جدول گذاری کوچه رضوان 5 در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.